Fjällguiden 2023

 

Adress:

Fjällets Anläggningssamfällighet

Flintvägen 2

141 34 Huddinge

 

 

Styrelsen:

Ordförande: Oliver Jurukov, 073-699 13 07                                 

Sekreterare: Karin Lundberg 072-301 71 01       

Kassör: Lena Vanderberg, 073-780 25 60                                            

Tekniker: Boris Zelada, 073-563 53 31

Suppleant: Mats Beckman, 070-875 90 08

Suppleant: Sari Martin, 073-628 21 69

Org.nr: 717910-3614

 

Revisor: Nenne Fredriksson

E-post: styrelsen@fjallet.se

 

Avgifter:

Årsavgift 2023: 38 800: - (9 700: -/kvartal).

Avgiften ska betalas i förskott och utan uppmaning senast den 1/1, 1/4, 1/7 och 1/10.

Vid försenad betalning tillkommer en dröjsmålsavgift på 100 kronor per månad.

Inbetalning görs via den faktura som skickas ut via mail och Kivra.

 

Längrepresentanter 2023

Enligt rullande schema.

 

Valberedning 2023

Länga J             Sammankallande

Länga E           

Länga B          

 

Längrepresentanternas huvuduppgift är att fungera som förbindelselänk mellan medlemmarna i resp. länga och styrelsen. De ska också ansvara för att vissa kollektiva arbetsuppgifter inom resp. länga blir utförda.

Längrepresentanterna utses enligt ett rullande schema. Mandatperioden är ett år, detta för att alla ska vara med och dela på ansvaret.

 

Kommittéer                                                         Materialförvaltare                   

Tekniska kommittén:                                            Jens Stålö Kalkvägen 9

Johnny Stenwreth, Flintvägen 73

Peter Adolfsson Flintvägen 9                              

Roger Nielsen, Flintvägen 47                             

 

Hemsida

Samfälligheten har en hemsida på internet och äger 3 domännamn, www.fjallet.nu, www.fjället.nu och www.fjallet.se. Hemsidan ligger på en server hos 123min sida.

 

Försäkring

Samfälligheten har tecknat ”Försäkring för samfällighetsförening” i Villaägarna gällande samfällighetens gemensamhetsanläggningar. 

 

Tvättstuga

Tvättstuga och mangelrum disponeras av medlemmarna efter tidsbeställning på lista som finns uppsatt utanför tvättstugan. Medlemmarna uppmanas att följa fastställda ordningsregler avseende bokning av tider,

För allas trivsel uppmanas den som använder tvättstugan att städa efter sig. Gäller även toaletten. Ta med dig ev. skräp och släng det hemma, ingen går regelbundet och tömmer papperskorgen i tvättstugan. Råkar något vara trasigt så meddelar du teknikern som ombesörjer reparation. Ingen ”fastighetsskötare” går runt och inspekterar regelbundet. Tekniker Roger Nilsen

Tvättstugan är än så länge avgiftsfri.

Värmecentralen

Vi har fjärrvärme som kommer från Södertörns Fjärrvärme AB. Rent tekniskt så kommer det ca 100 gradigt vatten från värmeverket i Vårby som sedan passerar genom värmeväxlare för att bli lagom varmt i våra element och varmvattenkranar. Själva regleringen sker av ett avancerat styrsystem och ett antal reglerventiler. I två hus sitter det givare som mäter innertemperaturen och värmeregleringen till samtliga hus styrs av dessa värden. Normalt ska vi ha 21 grader inomhus. Pga. våra relativt tunna hus så kan temperaturen inne variera ibland, och särskilt vid +3 till -3.

 

Värmesystemet

Då våra element inne i husen ingår som en del av vårt stora gemensamma värmesystem, ägs de av samfälligheten. (Se stadgarna § 2 punkt a) Skall fastighetsägaren t.ex. bortmontera ett element måste teknikern kontaktas innan. För att det skall vara en balans i värmeflödet är det viktigt att teknikern får vetskap om ev. förändringar och kan då justera flödet på ett korrekt sätt. Skador och åverkan på värmesystemet som medlem orsakar kan föranleda skadeståndskrav från föreningen. Teknikern skall också kontaktas vid ev. fel på elementen.

Golvvärme får absolut INTE kopplas till vattensystemet!!

 

Sammanträdesrum

Styrelsen har sammanträdeslokal i gamla ”panncentralen”. Lokalen kan även användas till möten av andra arbetsgrupper inom samfälligheten som t.ex. valberedningen och tekniska kommittén. Det går också bra att hyra lokalen för t.ex. kurs eller hobbyverksamhet till en kostnad av 50: - per tillfälle. Kontakta någon i styrelsen för lån av nyckel.

 

Kabel-TV

För information om olika TV-kanaler kan Com Hem AB kontaktas. Information om Com Hem AB finns på deras hemsida www.comhem.se. Grundutbudet ingår i vårt avtal med Com Hem AB.

Felanmälan/Tillsyn

Felanmälan görs till Com Hem. Innan felanmälan görs, kontrollera ev. störningar med grannarna samt att det inte är något fel på den egna TV-apparaten eller dekodern.

Bredband

Uppgradering till 3 hål i väggen gjordes hösten 2008.

 

Fastighetsägarservice:
Telefon: 020-91 00 89
Kundnr för Fjället: 5572534
Mail: fastighetsagare@comhem.com
Kundservice: Telefon: 0771-55 00 00 (samtalskostnad motsvarande ett Sverigesamtal)
Öppettider Kundservice, abonnemangsfrågor och teknisk support:
Vardagar 8-21, lör- och helgdagar 9-18

 

Samfällighetens verktyg

I garageförrådet finns material som kan användas av samfällighetens medlemmar.

* Gräsklippare. (Får EJ användas för privat klippning av egen gräsmatta)

* Kap- och gersåg

* Diverse trädgårdsredskap.

* Skottkärror.

* Rensverktyg för avlopp och gatubrunn.

* Snöslunga.

* Stegar.

* Sopmaskin.

* Motordriven trimmer.

* Gipsskivehiss.

* Material ska återlämnas, väl rengjort, omgående efter användandet.

* Förrådet ska hållas snyggt och rent. (Lämna förrådet i det skick du själv önskar finna det!)

* Inköp av bensin. (se under ”Att bo i samfällighet”)

* Minderåriga får ej använda samfällighetens motordrivna redskap.

 

Fel på utrustningen ska anmälas till materialförvaltaren, Jens Stålö, Kalkvägen 9

För vår gemensamma trivsel

Trafik

Tänk på våra barn. Undvik bil- och mopedtrafik på våra gångvägar framför husen. Respektera gällande hastighetsgränser. Sedan 2002 är hastighetsbegränsningen 30 km/t.

Tomgångskörning är tillåten under högst en minut. (Enl. Huddinge kommuns lokala ordningsstadga.)

 

Parkering

Parkera bilen i första hand i garaget eller avsedd parkeringsplats. Parkeringsplatserna är avsedda för eget bruk och för gäster. Uppställning/Parkering av bilar utmed trottoarsidan på Flintvägen bör undvikas av trafiksäkerhetsskäl (skymd sikt, trångt utrymme m.m.) Parkering på gatan kan också orsaka problem i samband med snöröjning vintertid. Parkering på vändplatser är ej tillåten. Högsta tillåtna uppställningstid är begränsad till 24 timmar under vardagar. Gatukontoret övervakar att denna bestämmelse efterlevs. Parkera inte på ”gångvägar” inom området. Kortare uppställning av fordon bör endast förekomma i samband med i- och urlastning av bil. Tänk på att ”gångvägarna” alltid måste vara fria för utryckningsfordon och handikappfordon.

 

Djur

Tänk på att inte alla uppskattar lösspringande hundar och katter.

 

Skötsel av gemensamhetsområden

Gräsklippning

Medlemmarna ansvarar för klippning av gemensamma grönytor. Längrepresentanterna upprättar ”klippschema”. Områdesfördelning framgår av karta i slutet av Fjällguiden.

Samfälligheten har tecknat avtal med Huddinge Kommun ang. klippning av gräs vid fotbollsplanen på Mörtsjövägen. Klippning sker enl. ett löpande schema mellan längorna. Klippning ska ske varannan vecka under perioden juni-september. Under år 2023 svarar länga B för klippning av gräsmattan vid fotbollsplanen.

Vår och höst kan Stroller-Combi spridas på de gemensamma gräsytorna. Inköp av medlet sker centralt

Längrepresentanterna ansvarar för att spridningen sker inom resp. längas ansvarsområde. Tänk på att våra gräsytor är områdets ansikte utåt.

Spolning av skridskobana

Vintertid har vi utrustning för att kunna spola en skridskobana på bollplanen. Brandslang på rulle finns i tvättstugan, vattenpost, luftpump, munstycke mm finns i garageförrådet på Kalkvägen. Vatten tas ur brandpost på Mörtsjö- eller Kalkvägen. VIKTIGT! Efter att vatten har tagits ur brandpost så måste allt resterande vatten i brandposten pumpas ut med hjälp av luftpumpen – annars så fryser vattnet i posten.

 

Lekplatsen

Lekplatsen är till för alla barn i området. För närvarande ansvarar föräldrar till mindre barn för att allt fungerar.

 

Städning av allmänning

Städning av allmänning ska ske varje vår och höst. Varje länga svarar för att städa det område som tilldelats längan enligt ”städplanen”. Längrepresentanten ska i god tid kalla husägarna i längan till städning.

Som fastighetsägare hjälps vi alla åt med städningen.

Gemensamma städområden för resp. länga framgår av städområdeskartan över området i slutet av Fjällguiden.

 

Sandning

Sandning görs normalt av vår snöröjare efter varje plogning och vid behov. Medlemmarna kan tilläggssanda samfällighetens vägar och parkeringar vid behov. Sandning och snöskottning av trappa till tvättstugan utförs av längorna A och B enligt uppgjort schema. Tar sanden slut i någon av våra 5 sandbehållare, meddela någon i styrelsen så beställs påfyllning.

 

Snöröjning

Underlätta för snöröjningen genom att inte blockera parkeringsplatserna när snöröjning ska utföras. Se till att vid gångarna inga trädgrenar sticker ut som kan slå mot traktorn som används vid snöröjning. Tänk på att tidningsbud och brevbärare ska kunna nå brevlådan på ett enkelt och säkert sätt. Samfällighetens styrelse har tecknat snöröjningsavtal. Ev. anmärkningar mot snöröjningen ska lämnas till styrelsen.

 

Fyrverkerier

Användande av fyrverkeripjäser inom området bör undvikas.

 

Garage

Garagen tillhör samfälligheten. Garageportarna bör kontrolleras noga minst två gånger per år. Det gäller bl.a. fästanordningar, fjädrar mm. Vid ev. brister ska styrelsens tekniker kontaktas. Garagen ska alltid hållas låsta! Vintertid får endast motorvärmare med timer (3-4 timmar) användas.

Automatisk portöppnare

Fastighetsägare som har automatisk portöppnare (tillhör inte samfälligheten) ska vara medveten om att fjärrkontrollen till denna har lång räckvidd. Det är t.ex. möjligt att inne från bostaden öppna dörren med fjärrkontrollen. Man bör således se till att man inte av misstag trycker på fjärrkontrollen och därmed lämnar garageporten olåst/öppen.

Förrådsbodar

Förrådsbodarna tillhör samfälligheten och disponeras av medlemmarna. Byte av trasig panel och målning av bodarna ska utföras av resp. fastighetsägare på den del han disponerar. Fastighetsägare som börjar måla, målar då hela boden – även baksida inklusive dörr – som gränsar till grannens tomt. Samfälligheten bekostar panel och färg. Bodarna bör målas regelbundet och samtidigt i resp. länga. Har ni inom längan kommit överens om att måla om bodarna – meddela då styrelsen omgående så de kan ha koll på samfällighetens underhållsbudget.

Ombyggnad, ändring och isolering av förrådsbod får endast göras efter godkännande av styrelsen. Material och färg står samfälligheten men arbetet gör man och bekostar själv. Originaldragning i bodarna får endast användas till belysning. Vill du driva värmeelement, frysbox osv. måste du använda el från ditt hus.

 

Säkerhetsfrågor

Misstänker du brottslig verksamhet inom området, kontakta polisen. Vid akuta fall ring 112.

Ha alltid ytterdörren låst, även när du är hemma. Det är tillfället som gör tjuven.

Be någon granne ta hand om post och tidningar när du är bortrest. Sätt in timer på lampor. Undvik fördragna persienner (uppfattas ofta av tjuvar som att någon är bortrest) Med fördel används ”grannlappen” som du fyller i och ger till din granne innan du reser bort. Lappen kan hämtas på vår hemsida.

 

Miljöfrågor

Sedan 2003 har samtliga hushåll en grön plastbalja att slänga sina sopor i sedan SRV har slutat att hämta sopor i säckar. Denna rullas ut till vägen på hämtningsdagarna enl. SRV:s anvisningar. Om du vet att din granne är borta den dagen så är det bra om du rullar ut den åt honom/henne.

På kommunal mark i anslutning till vårt område finns tre uppläggningsställen för trädgårdskompost och eldning av grenar. På de platser där det ska eldas får endast brännbart material (trädgrenar och kvistar) läggas. Inga löv eller gräsklipp får således läggas där. Dyl. material läggs på annan anvisad plats. Inga plastkrukor eller icke brännbart material får läggas på kompost eller eldningsställe.

Enligt beslut vid ordinarie höststämma 1998 gäller följande enl. protokoll: beslut att ”eldning av avfall” vid fotbollsplanen (vår och höst) i fortsättningen ska utföras av längorna A, B, C, D, K-L och M enligt rullande schema.

Senaste kommentaren

03.07 | 16:35

Hej! Min man testade sonens drönare sön 3Juli ca k12. Den försvann till våran området fr fotbollsplanen mot Flintv./Kalkvägen över radhusen. Skulle vara tacksam om ni råkar hitta den. Timo 0734064267

21.05 | 10:22

Hej! Vi har nyligen renoverat vårt förråd (blått) och har några liter grund- och täckfärg kvar. Om någon behöver till sitt förråd får ni gärna hämta Kalkvägen 35. Hälsningar, Markus

21.05 | 10:10

Kort tillägg: hos Noréns Färg heter den blåa färgen "Fjället blå" nu ifall någon behöver köpa och inte har färgkoden.

02.05 | 17:21

VARNING! "Vinbärsgallkvalster" har upptäckts på svart vinbärsbuskar i området. Gröna uppsvullna bladknoppar. Tiotusentals kvalster/virus i knopparna. Sprids lätt, busken måste grävas upp och brännas!

Dela den här sidan

Under år 2023 svarar länga A för eldningen.

Eldning får endast ske under en av Huddinge kommuns miljökontor bestämd vecka, v 16 och   v 42.

 

Tvättmaskin

Privat tvättmaskin i egna fastigheten får anslutas endast till kallvatten.

 

Torktumlare

Utblås för privat torktumlare i fastigheten får ej anslutas till luftintag i golv i tvättstugan.

 

Yttertak

Yttertaken ägs och underhålls av resp. fastighetsägare. Snöskottning av tak bör undvikas med tanke på risken att skada takpappen. Vid stora snömängder får skottning ske som skyddsåtgärd

 

Underhåll och reparationer

Resp. fastighetsägare svarar för underhåll av allt på den egna fastigheten som ej omfattas av gemensamhetsanläggningen. Målning av fasader på bostadshus. Vid målning av resp. längor bör enhetligt färgval göras. Underhåll av trätrall, plank, entrétak, ytterdörr, balkongräcke samt balkongens undertak. Betongplattor framför eget hus. Kantsten och plantering framför eget hus. Fastighetsägare ansvarar för underhåll av förrådsbodar och garage. (se punkten ”Förrådsbodar”)

 

Årlig besiktning

En gång per år (under våren) ska besiktning av de gemensamma fastighetsanläggningarna utföras enligt fastställt besiktningsformulär. Besiktningen utförs av längrepresentanterna i samarbete med övriga fastighetsägare i längan. Besiktningsprotokollet ger styrelsen möjlighet att vidta behövliga åtgärder. Tekniska kommittén sammanställer protokollen och föreslår underhållsåtgärder till styrelsen.

 

Att bo i en samfällighet

 Ja det kan vara klurigt. Var och en äger sitt hus men är beroende av att det gemensamt ägda fungerar. Och så är du medlem i en samfällighetsförening. Arbete inom samfälligheten sker ideellt. Medlemmarna hjälps åt med de arbeten som måste utföras för samfällighetens bästa, t.ex. enklare reparationer, underhåll av grönytor, sandning på vintern osv.

Varje medlem/husägare ska visa hänsyn till närmaste grannar och övriga boende i området. Det innebär bl.a. att man bör rådgöra med grannarna innan man vidtar åtgärder som kan beröra dessa. Som exempel kan nämnas plantering av häck/träd eller uppsättning av byggnad på tomten. Man bör undvika att på tomten ha höga träd som skymmer utsikt och sol. Fastighetsägare är skyldiga att se till att nödvändiga bygglov erhålles innan om- och tillbyggnader görs. Kontakta Huddinge kommuns bygglovsavdelning om du har frågor.
Inom en länga bör man sträva efter enhetliga lösningar när det gäller husfasader och entréer. Om väsentliga förändringar planeras ska därför husägare samråda och vara överens om vad som ska göras. Bygglov ska begäras från Huddinge Kommuns Byggnadsnämnd innan ombyggnad/målning påbörjas.
Enskild medlem kan på styrelsens uppdrag inhandla eller beställa varor och tjänster för samfällighetens räkning. Ersättning i efterhand utbetalas inte. Undantag gäller inköp av bensin för samfällighetens räkning för gräsklipparna. Kvitto med angivande av bankkontonummer inlämnas till samfällighetens kassör så ersätts du för ditt utlägg.

 

Försäljning av fastighet

I samband med ägarskifte av fastighet lämnas uppgift om ny ägare och telefonnummer till samfällighetens sekreterare. Vidare lämnar den avflyttade ägaren uppgift om sin nya adress och telefonnummer till sekreteraren.

 

 

Så här arbetar styrelsen och kommittéer

Ordförande
Planerar stämmor och styrelsemöten.
Sammankallar styrelsen.
Sköter kontakter med kommun och myndigheter.
Sköter kontakter med försäkringsbolag.
Beställer inköp som beslutats av stämman.
Beställer övriga inköp för högst 5 000 kronor.
Beställer och håller kontakt med entreprenörer.
Beordrar kallelse till längrepresentanter och kommittéer.
Beställer lokal för vår- och höststämmor.
Tar initiativ till och deltar i möten med andra samfälligheter.

Sekreterare

För protokoll vid vår- och höststämmor.
För protokoll vid styrelsemöten.
Ansvarar för distribution av kallelser och protokoll.
Ansvarar för uppdatering av adressregister.
Ansvarar för uppdatering av Fjällguiden.
Håller kontakt med nyinflyttade och lämnar information om samfälligheten.
Ansvarar för övrig information till samfällighetens husägare.

Kassör
Samordnar samfällighetens ekonomiska planering.
Ansvarar för löpande redovisning.
Ansvarar för upprättande av bokslut.
Ansvarar för in- och utbetalningar.

Tekniker
Ansvarar för kontroll och reglering av värme och varmvatten.
Ansvarar för avläsning av vattenmätare, VC, KV & tvättstuga.
Ansvarar för nycklar till tvättstugan.
Ansvarar för maskinell utrustning i tvättstuga.
Ansvarar för att avloppsledningar kontrolleras och fungerar.
Ansvarar för översyn av den elektriska utrustningen.
Ansvarar för översyn av garage (tak, pelare, portar).
Deltar i tekniska kommitténs arbete.

 

Längrepresentanter
Ansvarar för information och kontakter med längans husägare.
Fungerar som längans kontaktman mellan styrelsen och husägarna.

Tillsammans med övriga boenden i längan inspektera avloppsledningar, isolering (värme, vatten) och garage, förråd m.m. i samband med årlig inspektion.
Protokoll upprättas och lämnas till teknikern. Detta ska göras en gång per år - senast sista april.
Ansvarar för att skötselområden enligt plan hålls i ordning gräsklippning, snöskottning, renhållning, rensning av dagvattenbrunnar.
Ansvarar för avläsning av KV-mätare för egen länga och lämna uppgift till teknikern.

Tekniska kommittén
Besiktigar samfällighetens gemensamma anläggningar (en gång per år).
Bistår styrelsen i tekniska frågor.
Kunna vara husägarna behjälpliga och ge information i tekniska frågor.
Utarbetar förslag till underhållsplan, vilket lämnas till styrelsen senast i augusti varje år.
Lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen om kommitténs verksamhet

Materialförvaltare
Ansvarar för översyn och service av gemensam utrustning.
Ansvarar för anskaffning av bensin till motorgräsklippare.
Ansvarar för anskaffning av virke till våra förråd.
Lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen om verksamheten.

Saknar du något i Fjällguiden?

Kontakta i så fall styrelsens sekreterare och lämna förslag.